atgriezties   
Person�g� inform�cija
V�rds un uzv�rds: 
Dzim�anas datums 
Dzimums: 
Pilson�ba: 
Kontaktt�
Valsts: 
Adrese: 
 
P�d�jo reizi papildin�ts: 
 
 Ievads:
 
 Izgl�t�ba
 
 Valodas zin��anas
 
Darba pieredze

 
 Datorzin��anas
Lietojumprogrammas: 
Programm��anas valodas: 
Oper�t�jsistemas: 
 
 Cita inform�cija
Velam� darba nozare: 
Person�gais auto:  Nav
Vai var ce�ot darba nol�kos:  Nevar
 
atgriezties