Sākumlapa    Ievietot vakanci  

 
Darba meklētājiem
Vakances
PHP Vakances
Sludinājumi
 
Noderīgi
Padomi
Profesionāļi
Kursi
Talantiem (aktieriem / mūziķiem )
Kur mācīties tālāk
Vakances Jūsu lapā
 
Darba devējiem
Ievietot vakanci
(bez maksas)
Dzēst vakanci
Darba devēji
Reklāma
Kontakti

Statistika
Darba meklētāji: 35106
Darba piedāvājumi: 13
Darba devēji: 514
 
Darba devēji
Visi�dieni

NEB Finance

Glass & Wood SIA
Koka un stikla konstrukciju ra�o�ana t.i. ziemas d�rzi, stikla fas�des, logi un durvis, m�beles.

AS Drogas
Liel�kais kosm�tikas un sadz�ves pre�u mazumtirdzniec�bas t�kls ar 130 veikaliem Latvij� un Lietuv� un 1 200 darbinieku lielu komandu Ra�o�anas grupas A.S. Watson Group ar 10 000 pre�u lielu sortimentu.

aaaa

SIA Vestavia

DUKES HOTEL LONDON
Experienced is preferred, but we're willing to train an eager individual who wants to learn all aspects of pastry.

IT Marketing Group

SIA AK12

Baltic Flight Academy
BFA travel agency

Marisha
Поиск работы

SIA Balsts A�enti

E-gr�matvedis
jaundibin�ts uz��mums

IIZI

P�t�jumu centrs Klaster

Baltic Zinc Technics SIA
Mat�la izstr�d�jumu karst� cinko�ana

DRH Norway

SIA Mega Forex

Mercell Latvia SIA

www.MyCV.lv klients

E-iepirkums.lv
Iepirkumu datu b�ze. Valsts, pa�vald�bu un priv�tie iepirkumi, konkursi un cenu aptaujas.

Capital Escorts
Escort Agency operating in Western europe. ireland and UK.

Aquatic Sia

S4K Research AB
Founded in 2000 in Stockholm, S4K links business challenges of its clients with relevant reading and distributes management articles through email and database services.

Subut, SIA
Juridiska firma sniedz juridiskas kosultacijas un citu juidisko palidzibu fiziskam un juridiskam personam

igk service

SIA "JLD"

Friskolen pa Skydebanegaard
Nodarbojas ar brivpartigo apmacibu un sagatavosanu:Brivpratigajam darbam Afrika. Ka ari jauniesu izglitiba- internatskola, jauniesiem ar socialam grutibam.

Laiks SIA

ALGRO

Darbs Majas
Beidzot ir iesp�ja peln�t naudu ar� Latvijas i-neta! Tagad ir lieliska iesp�ja nopeln�t lieku naudu se�ot m�j� pie datora!! ieejot �aj� adres� --> http://www.latvianmoney.com/?r=8126 (Golden opportunity to earn money online)

VIPROFY

JAUNGULBENES PAGASTA PADOME

KGC Network
internetveikals

KG Tehnika SIA

Desol
DESOL att�st�bas risin�jumi - darbojas person�la atlases un da��du biznesa konsult�ciju jom�

CVO Technology Recruitment

avcx

Valsts arh�vu �ener�ldirekcija
Valsts arh�vu �ener�ldirekcija ir Kult�ras ministrijas p�rraudz�b� eso�a tie��s p�rvaldes iest�de, kas �steno valsts politiku arh�vu jom�.

Elkor

Apg�ds LABA SIA
izdevniec�ba

ARPLAN, SIA

Agris Sports
Sporta precu un aksesuaru vairumtirdznieciba.

SIA gtp
Datori

SIA "Fulgura"

IK SMARTSOFT
Interneta risin�jumu a�ent�ra (m�jas lapas, IS, CMS, port�li)

Next Job

SIA GRIFS AG

CEF Recruitment
�CEF Recruitment� person�la atlases pakalpojumi � efekt�vs risin�jums jebkurai organiz�cijai vai uz��mumam person�la mekl��an� un atlas�, maksim�li izmantojot pieejamos resursus potenci�lo kandid�tu atra�an�.

Jumiks

smartaupairs

SIA "Robinsons un Ko"

SIA "LATKONS"
Luksoforu ekspluat�cijas, remonta un celtniec�bas dienests

SIA PUNTO VIDAN
Adas ap��rbu tirdzniec�ba

SIA CR GfK Baltic
GfK CR Baltic pied�v� klientiem p�t�jumus t�d�s nozar�s k� finanses, telekomunik�cijas, pla�a pat�ri�a preces, tirdzniec�ba, mediji un vesel�bas apr�pe

SIA Autonams
SIA Autonams darbojas auto dro��bas jom� jau kop� 1994.gada. Nodarbojamies ar auto aizsardz�bas sist�mu ra�o�anu, tirdzniec�bu un uzst�d��anu.

SIA "MIOKS"
Fizisko un juridisko personu gr�matved�bas apkalpo�ana.

SIA "T.I.P. B�vprojekts"
Uz��muma arhitektu galvenais darb�bas virziens ir b�vprojektu izstr�de. Latvij� esam viens no nedaudzajiem uz��mumiem, kas pied�v� gan starptautiska l�me�a arhitektu izstr�d�tus tipveida m�ju projektus, gan eso�u tipveida �ku p�rpl�no�anu un p�rveido�anu, gan individu�lus projektus.

Alberta Uz��mumu Grupa

SIA FRATELLO GROUP
SIA FRATELLO GROUP p�rdod un instal� koka gr�du segumi un durvis Latvija tirg�.

Pils�tas L�nijas

CT Komunik�cijas SIA
SIA "CT Komunik�cijas" ir uz�emums ar vair�k k� 12 gadu veiksm�gu pieredzi telekomunik�ciju t�klu projekt��an� un izb�v�

SIA "Data Tehnolo�ijas"

IQ Labs Inc. p�rst�vniec�ba
Amerik��u p�rst�vniec�ba, kas darbojas apkalpojo�� sf�ra, konsult�cijas noz�r�, orient�ta tikai uz ASV tirgu.

Tilti Systems

BET24
BET24 is a gaming company, offering the range of different games such as sportsbetting, poker and casino.

SIA"Robinsons un Ko"

Bakkers Business Solutions

Za�ais Tirgus SIA
Liel�kais d arzu centrs Latvij�

DRH South Zealand

SIA "LN"

ENJOY24.LV SIA
Peron�la risin�jumu uz��mums (Ilgtermi�a un �stermi�a darbinieki)

SIA Auto Majors
Auto apkopes pakalpojumi, kafejn�ca.

SIA "SUNGATE"

Eltete Riga SIA
Celtniecibas materialu vairumtirdznieciba

BS Baltica
BS Baltica is an international company that supplies construction staff and building materials into the markets of Scandinavian countries.

SIA Molssoft Latvija
IT pakalpojumi

SIA �Komp�nija VITRUM�
�Komp�nija VITRUM� � nep�rsp�ts tirgus l�deris veikalu, kafein�cu un noliktavu profesion�l� apr�kojuma jom� Latvij�. Pla�s kvalitat�vu iek�rtu kl�sts, liela ra�otne Ber�os, fili�les Baltijas valst�s un Krievij�. T� ir VITRUM pan�kumu ��la.

SIA "Fogelsonu nekustamo �pa�umu un juridisko pakalpojumu birojs"
Konsult�cijas nekustamo �pa�umu pirk�an� un p�rdo�an� Konsult�cijas juridiskajos jaut�jumos, l�gumu sast�d��ana Konsult�cijas hipotek�ro kred�tu jaut�jumos

SIA "KVA Sist�mas"
in�enierkomunik�ciju izb�ve, projket��ana un apkalop�ana

poligons producind group
Reklamas pakalpojumi

SIA "TeleToto"
Likmes uz sporta notikumiem

SIA "Eko tehnologijas"
Notek�de�u att�r��ana,celtniec�ba,apza�umo�ana,�densvadu, kanaliz�cijas, v�din��anas sist�mu projekt��ana

SIA "Fogelsonu nekustamo �pa�umu un juridisko pakalpojumu birojs"
Uz��mums jau tr�s gadus darbojas nekustamo �pa�umu jom� un ir ie��mis savu stabilu vietu nekustamo �pa�umu tirg�.

Str���nu k�dras fabrika

Ekohidrotehnika un Ko
Uz��mums birojs atrodas centr�, darb�bas ar ku�iem

SIA "R�ga Food Service"
Konditorejas "Vecr�ga" ir vienas no Latvij� paz�stam�kaj�m un iem��ot�kaj�m konditorej�m, kas gadu gait� ir l�dzi past�v�ju�as un main�ju��s atbilsto�i klientu v�lm�m un pras�b�m. S�kotn�ji no vienas l�dz patreiz jau trij�m kafejn�cu viet�m un t�l�t jau ceturt�s, t� veiksm�gi darbojas uz p�rbaud�t�m un stabil�m recept�m. Konditorejas izstr�d�jumi tiek ra�oti no ekolo�iski t�r�m un Latvij� ra�ot�m izejviel�m, kas t�dej�di atbilst pat aler�isku b�rnu �dienkartei. T� ir vieta, kur vari b�t t�ds, k�ds esi!

SIA "Austra Pak"
kartona un gofr�t� kartona iepakojuma ra�o�ana

Valkers un Ko

SIA Aiviro

SIA "EKO G�ze"

R�gas 80. pirmsskolas izgl�t�bas iest�de
pirmsskolas vecuma b�rnu izgl�t��ana un un audzin��ana

R�gas 80. pirmsskolas iest�de
Pirmsskolas vecuma b�rnu audzin��ana un izgl�to�ana

SIA "Della"

SIA "Sunway"

AUTOFAVOR�TS SIA

SIA"FAMAR-DESI"

SIA �Bio-Venta�

RB celtnieks
Nodarbojamies ar priv�tm�ju celtniec�bu. R�gas robe��s

ECU �egums
Energoceltniec�ba

SIA Coface Latvia Credit Management Services
Kompanija Coface Latvia darijumu risku vadisanas sfera strada jau no 1992. gada un uz doto bridi ienem vadosas pozicijas tirgu: oatskaisu sagatavosana par sadarbibas partneru maksatspeju un finansialo stavokli; odebitoru paradu atgusana; ojuridiska un ekonomiska rakstura konsultacijas komercdarijumu risku minimizacijai.

SIA Infosab

SIA "Nordic Training International"

AS Falck Apsargs
Pied�v�t klientiem augst�k�s kvalit�tes apsardzes un dro��bas pakalpojumus, atbilsto�i katra klienta vajadz�b�m.

PRIME Recruitment
personala atlase, apmacibas

PRIME Staffing
dazada veida personala atlase, darbs arzemes

Hansa Partners

SIA "Nodok�u konsultat�vais birojs"
Uz��mums dibin�ts 1999. gad� un nodarbojas ar gr�matved�bas apkalpo�anu, auditu, zv�rin�ta revidenta pakalpojumu un konsult�ciju snieg�anu. Papla�inot darb�bu, aicin�m pievienoties m�su profesion�lajai komandai.

SIA POST-NEVADA
Uz��mums nodarbojas ar azartsp��u biznesu.

SIA "Jelgavas tipogr�fija"

ziplip

SIA "Eko tehnolo�ijas"
Uz��mums ar 6.gadu darba pieredzi, kas nodarbojas ar in�eniert�klu, att�r��anas iek�rtu projekt��anu un b�vniec�bu

i/k ''Pilsber�i''

Vita Kurhotel Betriebsgess.m.b.H
Viesn�ca Bad Gastein�

Webcam Heimarbeit

SIA European Plastic Industries

krasts

SIA Radiokoms
Telekomunik�cijas

Post-Nevada

VABEN
Liel�ka akmens firma latvij� kura nodarbojas ar dab�gu akmens apstr�de

SIA "ALODO"
Uznemums nodarbojas ar buvmaterialu un iekartu tirdzniecibu

SIA "D DUPLEKS"

SIA"FAMAR-DESI"

KL Shipping

SIA"Akvaparks"
�dens atrakciju parks

i/k ''Pilsber�i''

SIA "Austra Pak"

Baltic Data SIA

SIA "Dainese"
Mums ir veikals un b�rs-kafejn�ca.

SIA "GLOVEKS"

IK T�vzeme invest
Uz��mums kas nodarboj�s ar celtniec�bas un remonta darbiem.

Baltic Farm Supply Center SIA

SIA "RI�"

Chester Molecular
Польская фирма существующая от 1984 г., производящая металополимеры, эластомеры, анаэробные клеи, герметики, цияноакриловые клеи. представители действуют в разных странах мира

AIG Life Latvija

travel & leisure Guide Agency
none

SIA "Eko tehnolo�ijas"
Uz��mums, kas nodarbojas ar in�eniert�klu,att�r��anas iek�rtu projekt��anu un b�vniec�bu

sia Delfa transports
mums ir kravu masinas, parvadam kravas no-uz Europu un NSV valstim. logistikas pakalpojumi, muitosanas pakalpojumi

SIA STARPTAUTISKAIS �DENS SERVISS
�dens serviss

M balons
Nu labais!

SIA "TILTS VISIEM"

Sia " Tilts Visiem"
Uz��mums, kas nodarbojas ar telekomunik�cij�m un telekomunik�ciju programmat�ru izstr�di.

SIA TEKALATS

SIA SPIRE BALTIC
Nekustamo �pa�umu apsaimnieko�ana, dz�vok�u iz�r��ana, biroju iznom��ana, nekustamo �pa�umu projektu att�st��ana

SIA medlendo

SIA "LATVIJAS ARHITEKTS"
projektesanas uznemums

SIA Baltijas Meridi�ns

Insiders SIA

SIA Latvijas Elektroniskais pasts
Dinamisks darbs, jauns gados un gar� kolekt�vs, stabila, leg�la darba vide ar garantij�m.

CERVON Latvia SIA
Informat�v�s sist�mas un to projekt��ana

SIA Kare 93

A/S "Liep�jas pap�rs"

ProLine

DEMOCRATIC FASHION SIA
2 atelj� un daudz �rzemju klientu. T� ir iesp�ja str�d�t pie paz�stama modes m�kslinieka KUPIANSKY. Rado�s darbs un labs atalgojums.

Rolis SIA
Esam BOSCH autoserviss. Pamatnodarbo�an�s- autodiagnostika, remonts, apkope. Auto rezerves da�u vairum- un mazumtirdzniec�ba.

SIA ConceptMedia

SIA SIPA

SIA MCP TEHNO
Telekomunikaciju un elektronikas komponentu tirzniecibas uznemums, kurs parstav Latvija vadosos pasaules razotajus.

SIA BALTIC IT

SmartSoft
Interneta risin�jumu a�ent�ra

LZA Sertifik�cijas centrs

SIA Evita Kam�ni

Insiders SIA

SIA "Palink"

SIA Cross Investments

umbra
Dizaina un poligr�fijas projektu vad��ana.

LEAM

SIA GURDA

SIA Dipeks koks
Uz��mums izgatavo m�beles,durvis,trepes u.c.izstr�d�jumus p�c individu�la pas�tijuma.

L&K Engineering and Design

TeleD

SIA "H.I.G. projekts"

Aigas nams

Kristu

alma, sia

Tom Sawyer Software

Opus V
jaunu un lietotu biroja m�be�u no Skandin�vijas tirdzniec�ba

SIA''Rasumi''
Jauns uz��mums, kas pied�v� saviem klientiem sekojo�u darbu izpildi: bru���ana, lietus �dens novad��ana, �r�j�s teritorijas apgaismo�ana, autom�tisk�s laist��anas ier�ko�ana, izveidojam d��us un kask�des, veicam visa veida apza�umo�anas darbus (iek� un �rpus telp�m).

SIA R�gas B�vserviss

SIA "CARAT"
Mediju a�ent�ra

SIA "E & D projekts"
ventil�cijas, kondicion��anas, apkures, siltumapg�des sist�mu projekt��ana

SIA HSC

SIA "DGF"
P�rtikas produktu apstr�de

kukuruku

SIA "BalDis"

sia "IT&M"

SIA "Bonbongas"

SIA "Proks"

Active Bemanning

SIA �REMUS�

ESIA "REMUS"

SIA "Centr�lais nekustamo �pa�umu p�rvald��anas un apsaimnieko�anas birojs "NIAGARS""

SIA"Latvara"
Tipogr�fija ar glanci

lilio

lili

SAN R�ga

sia Fairis

Bose Auto
starptautiskie kr�vu p�rvad�jumi

Expogama SIA
Izst��u stendi- dizains, mont��a, serviss

WF FASHION SIA

SIA "PLATO"

SAN R�ga
rekl�mas pakalpojumi

alkjdsf

asd
asd

G.A.V.
Tehnisko instrumentu uniek�rtu tirzniec�ba

SIA "CRM Consulting"
---

SIA Tagete
Viens no pirmajiem d�rzu un parku ainavu projekt��anas, b�v��anas un kop�anas nozares uz��mumiem Latvij�

Gaujas Transports un Lo�istika
Nodarbojamies ar skaidu, granulu, brike�u un ��eldas p�rvad��anu.

SIA ,,Nabukas
Virtuves m�be�u projekt��ana p�c individu�liem piepras�jumiem.

SIA KADO TRADING

SIA "RIOM"

SIA "Repa - Ring"
Apavu remonta darbnicas, vairumtirdznieciba: - apavu remonta materiali, apavu kopsanas lidzekli

SIA 'Aigas nams"

SIA �Repa-Ring"

SIA "AVOTS S"

SIA Bose Auto

SIA R�gas Industri�lais Parks

Energob�vmont��as SIA "REMUS"

Akciju sabiedr�ba Dambis

latipaks

SIA"Varams"
kafejn�ca �ekav�,

IPS Consulting

"N.V.Vega" SIA
Firma nodarbojas ar polistirola iepakojuma ra�o�anu.

"KURZEMES E��AS" SIA
�KURZEMES E��AS� akt�vi darbojas Latvijas tirg� jau kop� 1995. gada s�kuma. Tehnisko e��u lo�istika � pieg�de l�dz klienta noliktavai. Darba vietas adrese:�KURZEMES E��AS�, La�as pag., Liep�jas raj.(Ce�a Aizpute � Kuld�ga 1-aja kilometr�),

FDAINC Sia
IT pakalpojumi, rekl�ma internet�.

Sia "Kodolkoks"

SIA LITNEKS

Atalija

TAJK,Sia

SIA Evita Kam�ni
Akmens apstr�des uz��mums

AMBERGS SIA

SIA LEVUO
ap��rbu veukalu t�kls

SIA "Baltexim"
�sa inform�cija www.baltexim.lv

SIA "ANDO BALTIJA"
Saimniecibas un santehnikas precu vairumtirdznieciba

Argos Company Ltd.

Herbalife
Pla�i paz�stams vis� pasaul�

----

SIA LITNEKS

SIA Legal Services

WATEX

Komunik�ciju Darbn�ca
semin�ru organiz��ana un vad��ana

SIA "B�vin�enieru konsult�ciju birojs"

SIA Delfis Nams

ERP Consulting

SIA GSM PLan�ta

Sia "Chick"
M�s vienm� zin�m ko dar�m

Sia Rimeks

anija
Darbojamies viedsnicu, restoranu joma

IK "ALINFO"

test

ITH Tecx

Sia Latvikon
Konsult�ciju centrs LATVIKON tika re�istr�ts 1993. gad� un specializ�jas izgl�t�bas, informat�vo un konsultat�vo pakalpojumu snieg�an� finan�u, nodok�u un gr�matved�bas uzskaites sf�r�s. Komp�nija nep�rtraukti att�sta klientu apkalpo�anas servisu un ir Latvijas Biznesa Konsultantu Asociacijas (Latvian Association of Business Consultants) biedrs. Centra LATVIKON pakalpojumu kl�st� ietilpst gr�matve�u un citu ekonomisko specialit��u p�rst�vju sagatavo�ana un kvalifik�cijas paaugstin��ana, konsult�cijas nodok�u jaut�jumos, iek�aujot dar�jumus ar nerezidentiem; nodok�u auditu; gr�matved�bas apkalpo�anu un citus pakalpojumus.

Sia "Elektro"

Agrave
Tipogr�fija

SIA AUTO ITALIA
SIA "AUO ITALIA" ir pilvarot� FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA pilna servisa p�rst�vniec�ba Latvij�.

Feiss
rzojam komfektes

SIA "CDI"

Study Tours

SIA "Optimodals Baltija"
lo�istikas, noliktavas un muitas pakalpojumi

AREATECH

IRS HUMAN

a/s salna

Infoservs Grupa

sia petergailis
verv�jam meitenes

SIA LINEKO

PROKS SIA

Panda Kargo SIA

Reverence

SIA DATAKOM

exotic

SIA "Avots"

Kafijas automati.lv
Tirdzniecibas iekartu tirdznieciba

SIA "SMTC"
celtniec�bas materiaalu vairumtirdzniec�ba

"Kemi Baltija" SIA
Autoservisu un auto rezerves da�u veikalu t�kls

"Auto Italia"SIA
D�leris Fiat,Alfa Romeo, Lancia,autosalons un serviss

Frip Sia

Design Reform
Rekl�ma, Poligrafija, Web dizains, Web program��ana, IT risinajumi.

SIA "Aivars, Eriks & Co"
veikali -kafejnicas

Elektromont��a SIA

Exotic relax

Vid
ertg vfb

I/U " Laura "
P�rtikas un r�pniec�bas pre�u realiz�cija. Mazum. vairumtirdzniec�ba

SIA FRIP

Kurmales M�beles SIA
M�be�u ra�o�ana, eksports

R�gas brokeri SIA
apdro�in��anas brokeru firma

RNF

SIA MSM FONDS
Sia MSM FONDS jau past�v kop� 2001. gada 17j�nija, un ir veiksm�gi izveidojis savu dirgus da�u.

3 PUNKTI SIA

SIA "STOLLER"

HOPSIS

SIA LURSOFT

A. J. Stabinga konsult�cijas
Person�la vad�bas, biznesa psiholo�ijas konsult�cijas

SIA"Lauvas Marketings"
Semin�ri,m�rketings,t�risms,rekl�ma

lat

Apollo Tours

Politehnika

orols

Sia "Cer�ba-DVG"

Darba Spars
met�lapstr�des uz��mums nodarbojas ar trauku izgatavo�anu

SIA "Monogamma"
Jauns, strauji augo�s uz��mums, kur� sav� komand� v�las redz�t zino�us, rado�us un atbild�gus cilv�kus.

APL BALTIC
KONTEINERI/J�RAS TRANSPORTS

SIA APTIEKU INFOTEHNOLO�IJA
Uz��mums izplata, uzst�da un apkalpo programmt�ru aptiek�s

Interneta Dizains sia

SIA "Latina"
Dibinats 1992. gada. Uznemuma strada 100 darbinieki.

SIA Kobra&Koblenz dro��ba

Korpor�cija profesion�l� biedr�ba "KMC"

SIA LIDO virtuve "V�rman�tis"
�din��anas uz��mums

TT Dizains
Web Design & Programming, Data Base Systems

SIA "RIPPOL"

SIA "Strong"
Projekt��ana, dizains Celtniec�ba, remontdarbi Labiek�rto�ana

BM Color

SIA "RIPPOL"

SIA CELT

Car Renovation

SIA "E-M�be�u sist�ma"

SIA "LDM KOKS"
koka logu, durvju ra�o�ana, kokapstr�de

WMT Baltic, SIA
Viss noform�jumam un rekl�mai

Damaska
Organiz�jam ce�ojumus grup�s un individu�li.Ar autobusu un lidma��nu.

RI-PO
"B" kategorijas autovad�t�ju apm�c�ba

A/S "EPS"
main�mo pakl�ju serviss darba ap��rbu serviss

EE Trans Latvia Sia

RIGA-MOTO

Interneta Dizains sia
www projekti

SIA "Firma LATAKVA"
SIA "Firma LATAKVA" ir viena no vado�aj�m Latvijas firm�m, kura specializ�jusies ugunsdz�s�bas servisa jom�. Firmas pamatdarb�ba ir ugunsdz�s�bas invent�ra, tehnikas un apr�kojuma tirdzniec�ba, apkalpo�ana, k� ar� ra�o�ana.

Phoneserve telecom

BTS SIA

SIA SAUNALUKSS

Dzelbus Kalkali

SIA "Zilaiskalns"

impart Software Engineering GmbH

SIA "INVERSE"
M�be�u ra�o�ana un projekt��ana p�c pas�t�juma.

SIA "Valnes furnit�ra"

SIA "Autoekspert�ze"

SIA "Laula Imports"

abertus SIA

SIA "CRAFT PROPERTY"
Stabils un augo�s uz��mums, kur� nodarbojas ar nekustamu �pa�umu

A/S "Komun�lprojekts"

sia "A un L"
Minirestor�ns-kafejn�ca "Gustavs �dolfs" atrodas Me�apark� un str�d� jau gandr�z 3 gadus. Viet�jie iedz�vot�ji m�s uzskata par savu klubi�u, kur var sastapt t�l�kus kaimi�us un Me�aparka viesus.

baltexim

Sia "Kendo"
ir vair�ki jap��u restor�ni R�g�

CT Komunik�cijas SIA
�CT Komunik�cijas� SIA ir dibin�ta 1994.g., k� specializ�ta telekomunik�ciju firma, kuras galvenie darb�bas profili ir: Telekomunik�ciju sist�mu , t�klu un autom�tisko vad�bas sist�mu projekt��ana, mont��a, apkalpo�ana. Augstas kvalit�tes servisa nodro�in��ana no projekta l�dz atsl�gai vaidojot detaliz�tus projektus un prec�zu izpildi atbilsto�i viss augst�k�m pras�b�m.

COSMIX IT SOLUTIONS

IK R.Mazrocis
darijumi ar nekustamo ipasumu

"Patrimoine&Finance" SIA

SIA "Centrs Autoloks"

SIA "Everi"

SIA "Tugalev LTV"

sia Logistik

SIA �Pro Technologies�Eri Tehnologiju Konsultacijas

A/S "Dzintars"

SIA Ekopols

SIA Ekopols
darbs mai��s, virtuvei un bufete atsevi��i

pamats
Razojam blietetus betona izstradajumus un arhitektoniskas detalas

AVALDERS SIA
Au Pair (aukl��u) programma ASV un Eiropas valst�s.

SIA "TARO IT"

Interneta sist�mas, SIA

AAA uz��mums

SIA "ZOO Centrs"

sia Sindeks Limits
durvju,autom�tikas mont��a

kafijas pasaule

TANGO
VAIRUMTIRDZNIECIBA

SIA '' MOORA''

LDJ

TELPU KOP�ANAS SERVISS
Uz��mums past�v�gi vai uz pas�t�jumu veic pas�t�t�ja telpu (lielveikali, ofisi u.c.) un piegu�o��s teritorijas ikdienas kop�anu; logu un skatlogu mazg��anu; �al�ziju un pakl�ju, m�ksto m�be�u ��misko t�r��anu, parketa, linoleja, dab�g� akmens un betona virsmu �ener�lt�r��anu, impregn��anu, vasko�anu, k� ar� � p�c b�vdarbu beig�anas � veic b�vobjektu �ener�lt�r��anu.

J�rmalas Me�aparki

Evor.L

Strategic consultancy Ltd

Noliktava K10

SIA " Visdari AV"
Pa�� R�gas piev�rt� � D�rzi�os�, me�a ielok� �.g. 6.decembr� ir atv�rts jauns divst�vu gu�b�ves viesu nams �Visdari�, kur� laipni sagaid�s savus apmekl�t�jus ar : � or�in�lu senlatvie�u gar� ietur�tu interjeru, kam�nz�li un banketz�li; � gar��giem �dieniem un dz�rieniem; � �Kimell� alu un laipniem b�rme�iem ; � Lab�ko sp�kav�ru p�r�di; � Izklaides un da��das atrakcijas b�rniem rota�u pils�ti��; � Vizin���n�s �st� zirgu paj�g�; � Bobkartu trasi, K� ar� visp�r�ju jautr�bu un omul�gu atmosf�ru sagaidot auksto ziemu nodro�in�s m�j�ga kam�nz�le pirmaj� st�v�, kur� or�in�l� interjer� un pat�kam� gaisotn� gan dien� gan vakar� J�s pat�kami p�rsteigs ar gar��giem �dieniem!

SIA "EKO-2000"

Revers
programnodro�in�juma ra�o�ana

Pagaidu darbinieku a�ent�ra

A/S Energofirma "JAUDA"
A/S Energofirma "JAUDA" savu darb�bu uzs�ka 1961. gad� un �obr�d tas ir viens no vado�ajiem elektromateri�lu un iek�rtu ra�ot�jiem Latvij�.

SIA "IRVE"

AV Tabaka
Cigare�u un p�rtikas produktu vairumtirdzniec�ba

Anonima

Sia "jaunliep�jas dzirnavas"
Ra�ojam d�rza m�beles, putnu b�r��us, tru�u b�das eksportam. Un ar� p�c pas�t�juma da��das koka m�ji�as b�rnud�rziem u.c.

EVOR.L
Darbojas LR no 1991.gada

Dzelzce�a Rekl�ma
Vides rekl�ma

SIA "Baltijas M�rketinga Komp�nija"

edonets

SIA "INVERSE"
Koka celtniec�bas izstr�d�jumu, virtuves un biroja m�be�u ra�o�ana.

Open IT SIA
Open_IT ir jauns uz��mums Latvijas inform�cijas tehnolo�iju tirg�, m�su pamatdarb�ba ir datortehnikas apkalpo�ana un serviss.

Ekonomikas un Inform�cijas Risin�jumu A�ent�ra

Juridiskais birojs INLAT PLUS
Visu juridisko pakalpojumu snieg�ana, l�gumu izstr�de, tiesved�ba utt.

SIA "Alibi M�rketings"

SIA GAIL�TIS G

Vidusdaugavas telev�zija

Sia Multifikss
P�rliecino�i stiprin�jumi !

Sia"Eksotisk�s virtuves"

Sia "Fesa"
vairumtirdznieciba,veselibas un skaistuma tirgus.

SIA "Kvantum"

pa�nodarbin�t� persona

B�ves serviss SIA

SIA EUROTRANSSPED

Macro R�ga, SIA

"DK "Daugava"" SIA
Augo�s uz��mums, kas Latvijas tirg� darbojas 10 gadus un saviem klientiem pied�v� augst�k� labuma piena un maizes produktus bez konservantiem un uzlabot�jiem.

SIA "Vigilia"

LURSOFT

SIA "FORUMS Audits"

Phoneserve Telecom
Piedaavaajam interneta telefona pakalpojumus - zemaakie tarifi eiropaa.

MSM Fonds

Anonima

Projekts M�jai

Baltimports
Tabakas izstr�d�jumu imports un vairumtirdzniec�ba

Privat
Individu�l� b�vniec�ba

Izdevniec�ba Apri��is
Izdevniec�ba. Sniedz poligr�fijas un rekl�mas pakalpojumus.

Adros baltija

Firma

�urn�ls "Popcorn"

CREATE

edijs 88

MEDIA TAKA

Unibinds

Agni Salons

sia"KZV"
Celtniec�bas un labiek�rto�anas grupa

Unibind dokumentu serviss

SIA"Neonet"

Taxback.com
Nodok�u atg��anas pakalpojumi visiem, kas ir str�d�ju�i �rzem�s

rewico
transporta pakalpojumi, kravas parvadajumi, noliktavas pakalpojumi

SIA HumanHunt

Mans �pa�ums

SBG

SIA Valkers un ko
Dibin�ta 1991.gad�. Ugunsdz�s�bas apr�kojuma realiz�ciju un servisu.Aut. ug.sist.proj+momt.ug.sign.proj+mont.

A/s Datorzin�bu centrs

Namu p�rvalde <>

Impressum SIA

sun o sun.sia

SIA Baltkrasts
SIA Baltkrasts galven�s darb�bas sf�ras ir datoru ra�o�ana, sist�mrisin�jumi, lok�lo t�klu un bezvadu t�klu (wireless) risin�jumi, datoru un pla�a datoru komponentu un perif�ro iek�rtu p�rdo�ana (procesori, pamatplates, videokartes, cietie diski, atmi�a, printeri, skeneri, perif�ro iek�rtu piederumi u.c.) k� ar� servisa pakalpojumi. SIA "Baltkrasts" pa�reiz�j� pieredze �auj kvalitat�vi un par pie�emamu cenu veikt kompleksus risin�jumus (datori, rezerves da�as, izlietojamie materi�li, programmat�ra, pavadaparat�ra, serviss, konsult�cijas), datu atjauno�anu no cietajiem diskiem.SIA "Baltkrasts" izplata programmat�ru, veic datort�klu projekt��anu, ievilk�anu, t�kla aparat�ras uzst�d��anu un konfigur��anu, datort�klu apkalpo�anu.

s/o LBTA
P�rst�v�t Latvijas b�vizstr�d�jumu tirgot�ju intereses

Valsts sanit�r� inspekcija

kaup�ni

SIA KAMENE

Biznesa Ideju Akademija

SIA Pristina

DEIRO

SIA"Cilija Pizza"

Politehnika

I/u "Nams"

E Pasaule

SIA "J�ras Lauvas"

TANGO

IT Serviss

Infocity

VTB partneri

Extela SIA

Lin Jan
Jauns �din��anas uz��mums

Biznesa konsultants SIA
internet veikals TAUPI.LV

ZOO Centrs

ELVINS SIA

BorissMurjanu sporta skola

AV Tabaka SIA
Nodarbojamies ar cigare�u vairumtirdzniec�bu Latvij�.

magnum medical sia

Interakt�v�s Tehnolo�ijas

SIA Izdevniec�bas nams "Petits"
Liel�kais Latvij� izdevniec�bas nams

MSM Fonds
Firma nodarbojas ar nekustam� �pa�uma p�rdo�anu un pirk�anu, iznom��anu un iz�r��anu.

SIA KOP�

Gemelli
rekl�mas un biznesa suven�ri

SERVO SIA
sadz�ves elektronikas pre�u serviss un tirdzniec�ba, vairumtirdzniec�ba

SIA "Tugalev LTV"

EzerNet SIA

SIA "ZOO Centrs"

Aile

SIA "Arhitektonika"

Dynamic Tehnologies

''Amber Furniture''
D��u uz��mums. Ra�ojam gultas un citas gu�amistabas m�beles no mas�va priedes koka. Uz��mum� str�da 300 darbinieku. �obr�d uz��mums akt�vi darbojas ��du valstu tirg�: V�cija, D�nija, Francija, Lielbrit�nija, ASV.

SIA KAMENE

HR Eksperts SIA
Profession�la atlase, person�la aud�ts, apm�c�ba, treningi

OLIO

edijs 88
restorans, b�rs, klubs

SIA ''BAVR B�ve''

rigas valdorfskola

Sia Latvikon

Sia Stumbrs

Patrimoine&Finance

IT Serviss

SIA TREZORS

SIA "Lukares"
Nodarbojamies ar elektronikas prechu tirdzniciibu un ne tikai.

SIA "FORUMS Audits"

Kokanda, SIA

CV-Online Latvia

A/S "Kimmels -R�ga"
Alus, miner�l�dens uncitu atspirdzino�o dz�rienu ra�o�ana un tirdzniec�ba

SIA "Mazais M�rti��"

SIA Plus Process Liepaja
D��u uz��muma Plus Process Controls meitas uz��mums Latvij�, dibin�ts 2003. gada septembr�

SIA "JSSINA"
apmai�as&izgl�t�bas programmas tiem studentiem, kuri v�las pavad�t zin�mu laiku Lielbrit�nij� un nopeln�t naudu.

Hays Personnel Services (Poland) Sp. z o.o.

SMC Unikl�nika
skat. www.uniklinika.lv

SIA AN�P�TERI

"OrionsV"

Paradize

SIA "Arhitekta K.Rukuta birojs"
SIA "Arhitekta K.Rukuta birojs" savu darb�bu uzs�ka 1991.dada 2.augusta, Liep�j�. Lai ar� turpm�k ieg�tu p�c iesp�jas noz�m�g�kus pas�t�jumus, no 1996.gada uz��mums savu darb�bu uzs�ka ar� R�g�. Patreiz uz��mums sniedz un turpina papla�in�t pakalpojumus sekojo�ajos darb�bas virzienos: - projekt��ana un projektu ievie�ana autoruzaudz�b�; - projekta - t�mju dokument�cijas izstr�d��ana; - konsult�ciju snieg�ana projekt��anas un celtniec�bas jaut�jumos; - apza�umo�anas pl�nu un projekta izstr�de; - metodisko materi�lu sagatavo�ana rojet��anas un celtniec�bas jaut�jumos.

Tupperware

WorkingDay Latvia

SIA AILE
Veikals Meistars

"Interjers un ainava"

Wolfebrg

SIA "DARTS Grupa"
SIA "DARTS Grupa" - vadosa stikla tonesanas firma Latvijaa

A/S "EPS"

IK Me�aloki
�din��anas pakalpojumu snieg�ana b�rnud�rziem un skol�m

SIA " FORUMS Invest�cijas"

SIA LatNDT

Starptautiskais Inform�cijas Darba Centrs
Darbs uz kru�zu ku�iem, darbs jaunie�iem (Au Pair programmas Anglij�, V�cij�, ASV, Francij�, Holand�), Darbs un st�dijas Lielbrit�nij�, Australij�, V�cij�, ASV; Nodok�u atgrie�ana. Sagatavo�anas kursi darbam uz kru�zu ku�iem, ang�u valodas kursi.

SIA "Baltijas Farm�cijas Centrs"

SIA "Fast People Baltic"
Person�la atlases komp�nija

SIA 'Eddi"
Jau 8. gadu darbojas Latvijas tirg�. Pied�v�: IT risin�jumus, v�jstr�vas un sprieguma instal�cijas,biznesa vad�bas risin�jumus, izstr�d� programat�ru, veic kvalitat�vu servisu.

e-projekts src='images/home.jpg' border="0">

SIA "East Metal"
D�nijas-Latvijas uz��mums, kas nodarbojas ar nestandarta met�la konstrukciju ra�o�anu

SIA Trigers
B�vstiprin�jumu un skr�vju vairumtirdzniec�bas firma

EE Trans Latvia Sia

MyCV


Seko mums
  • Rakstiskie tulkojumi , neprmaks droi raksti LK Translation
Pievienot savu saiti!

 

 

 

 

  Copyright � www.MyCV.lv, 2004